1. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

2. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2554

4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

6. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

7. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

8. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

9. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557

10. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2561

11. การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2554

12. การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

13. การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

14. การกำหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร พ.ศ. 2561

15. การจ่ายเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

16. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2560

17. หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2556

18. หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

19. หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

20. จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

21. การจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2559

22. การลาออกจากราชการ พ.ศ. 2560

23. เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

24. เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

25. การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินเทียบเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

26. ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง พ.ศ. 2564

27. การกำหนดประสบการณ์ที่หลากหลายตำแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2565

28. หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติราชการแทน รักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2565

29. การสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2566