1. บัตรแสดงตนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และกรรมการสภาอื่นในมหาวิทยาลัย

2. นโยบายเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3. การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564

5. จัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต

6. การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนงานภายใน

7. การจ่ายเงินค่าตอบแทนวิชาชีพ และเงินค่าประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

8. การยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย

9. กำหนดจำนวนตำแหน่งประเภทผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง