ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปี พ.ศ.2565

หมายเหตุ : วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ประมวลภาพกิจกรรม