ยินดีต้อนรับเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  Username  
 
  Password  
 
 
  Remember me
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

           
         

         
       

         
   
มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
วันที่ 18 เมษายน 2559
  โครงการสานสัมพันธ์และแสดงความยินดี
ระหว่างนายยกสภามหาวิทยาลัย
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
แด่นายกสภามหาวิทยาลัย
         
   
สวัสดีปีใหม่
นายกสภามหาวิทยาลัย
  พิธีถวายปริญญา
พระครูสิทธิธรรมธารี
  ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาข้อบังคับ
       

       
การโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์...>>เพิ่มเติม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ฉบับภาษาอังกฤษ)...>>เพิ่มเติม
การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย.....>>เพิ่มเติม
การโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ....>>เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ.......>>>เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ.......>>>เพิ่มเติม