สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ประมวลภาพกิจกรรม

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2566