ประมวลภาพกิจกรรม

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2566