การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 11 พฤษภาคม 2567

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2567

ประมวลภาพกิจกรรม