การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2567

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 9 มีนาคม 2567

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 9 มีนาคม 2567

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2567

ประมวลภาพกิจกรรม