สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 6730 – 6732

E-mail: Councilrru@gmail.com


Council Of Rajabhat Rajanagarindra University