นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์

นายมนตรี นุ่มนาม

นายมานัส ทารัตน์ใจ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

นายสมชัย ว่องอรุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี

นางสีลาภรณ์ บัวสาย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

บุญมี ศรีสุข
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

อ.เมธี พรมศิลา

อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  นิธิไชโย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  ขุนค้า

อาจารย์ ดร.วิทยา  เต่าสา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร.นฤชล เรือนงาม

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย