1. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563

2. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

3. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

4. สาขาวิชา พ.ศ. 2557

5. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2565

6. มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2565

7. การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565