1. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

2. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

3. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557

4. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

5. คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2564

6. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552

7. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

8. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

9. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

10. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552

11. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

12. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

13. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2556

14. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

15. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547

16. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

17. สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553

18. สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

19. สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

20. สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

21. สภาวิชาการ พ.ศ. 2557

22. สภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

23. สภาวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

24. คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2551

25. กรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

26. กรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

27.คณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

28. คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551

29. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ พ.ศ. 2557

30. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

31. การกำหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2556

32. การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

33. การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563