สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2566

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2566

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2566

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2566

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2566

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2566

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2566

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2566

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 11/2566

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 12/2566 

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 13/2566