วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในโครงการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์