มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 11/2565

และโครงการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สัญจร ในวันที่่12-13 พฤศจิกายน 2565