นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และนางบุญมี ศรีสุข ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล ในโอกาสมีประบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์