1. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

2. กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560

3. การรับเข้า การยกเลิก และการควบคุม สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2547

4. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ พ.ศ. 2563

5. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

– กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560

– วินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2564

6. การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564

7. หลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้สอน พ.ศ. 2564

8. เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2564