1. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

2. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

3. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

4. สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

5. สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

6. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

7. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

8. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2556

10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 11. การจัดตั้งกองทุน พ.ศ. 2551

12. กองทุนพัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565