ข่าวประชาสัมพันธ์ เลื่อนประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 13/2562

จากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็น วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562