พระราชบัญญัติ และประกาศ กกอ. ส่วนงานภายใน      
ปก.กกอ. การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ.2555
63 KB
ประกาศ กกอ.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 91 KB
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 70 KB

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
102 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
164 KB
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
175 KB