นายกสภามหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ และประกาศ กกอ. ส่วนงานภายใน      
ปก.กกอ. การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ.2555
63 KB
ประกาศ กกอ.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 91 KB
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 70 KB

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
102 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
164 KB
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
175 KB
ก.พ.อ. มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่2)
174 KB
ก.พ.อ. มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
2,186 KB
ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
178 KB
ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
2,736 KB
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. 2558
77 KB
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
58 KB
หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
100 KB