นายกสภามหาวิทยาลัย 
ข้อบังคับ
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด

ข้อบังคับที่ถูกยกเลิกแล้ว      
การให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.2558
309 KB
การกำหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
42 KB
การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบัยที่ 2) พ.ศ.2556
35 KB
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
36 KB
คณะกรรมการกฎหมาย พ.ศ.2555
80 KB
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ.2555
91 KB
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
90 KB
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
138 KB
การแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2554
53 KB
การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2554
200 KB
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
39 KB
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
66 KB
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ พ.ศ.2554
129 KB
สภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
104 KB
การแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
172 KB
คณะกรรมการกฎหมาย พ.ศ.2552
77 KB
การแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
106 KB
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2551
142 KB
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
42 KB
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
163 KB
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2551
499 KB
การแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551
313 KB
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
60 KB
การกำหนดชั้น สาขขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2551
122 KB
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550
8,329 KB
การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาฯ พ.ศ.2550
13,307 KB
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550
1,359 KB
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
90 KB
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี พ.ศ.2548
86 KB
การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2548
100 KB
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2548
70 KB
การสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547
80 KB
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
84 KB