นายกสภามหาวิทยาลัย 
ข้อบังคับ
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
หมวดจัดการศึกษา      
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
26 KB
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
58 KB
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560
112 KB
การจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับที่ 2)
34 KB
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
25 KB
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
27 KB
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
635 KB
การจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ.2558
71 KB
การรับเข้า การยกเลิก และการควบคุม สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
ที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2557
80 KB
หลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้สอน พ.ศ.2557
71 KB
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
314 KB

หมวดการจ่ายค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม      
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. 2560
40 KB
การจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
62 KB
ค่าตอบแทนในการจัดทำวารสารราชนครินทร์ พ.ศ.2558
23 KB

หมวดการบริหารงานบุคคล      

ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร พ.ศ. 2561

46 KB

ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2561

396 KB

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2560

114 KB
ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
137 KB
การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 3)
32 KB
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5)
50 KB
ทุนการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
29 KB
การเลือกสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
29 KB
การจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2559
72 KB
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
250 KB
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
84 KB
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2558
85 KB
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ.2557
47 KB
การจ่ายเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
65 KB
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
85 KB
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
36 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
126 KB
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
45 KB
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
758 KB
หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
43 KB
หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ.2556
93 KB
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
42 KB
การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
43 KB
การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2554
1,164 KB
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
617 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2554
181 KB
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
211 KB
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2551
192 KB
ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550
6,311 KB

หมวดการบริหารจัดการที่พัก      
การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ.2556
1,423 KB
การบริหารจัดการอาคารที่พัก พ.ศ.2556
50 KB

หมวดการบริหารจัดการส่วนงานภายใน      
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
54 KB
การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 5)
54 KB
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน พ.ศ.2558
166 KB
การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
81 KB
การบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2557
193 KB
การบริหารสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค พ.ศ.2557
126 KB
การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
107 KB
การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
71 KB
การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ.2553
189 KB