นายกสภามหาวิทยาลัย 
ข้อบังคับ
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
หมวดคณะกรรมการ การสรรหา      
ขข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธ๊การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
34 KB
ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธ๊การสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
33 KB
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
66 KB
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
40 KB
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
73 KB
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
51 KB
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2)
47 KB
สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4)
47 KB
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
178 KB
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
29 KB
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
33 KB
สภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
29 KB
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
43 KB
การยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
กฎหมาย พ.ศ.2555 พ.ศ.2558
15 KB
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และคณะ พ.ศ.2557
74 KB
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
81 KB
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ.2557
82 KB
สภาวิชาการ พ.ศ.2557
56 KB
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2556
92 KB
การกำหนดชั้น สาขา หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
27 KB
การกำหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2556
82 KB
สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
66 KB
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
456 KB
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
39 KB
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2556
215 KB
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
140 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
45 KB
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553
243 KB
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2552
153 KB
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2552
122 KB
คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2551
194 KB
คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551
119 KB
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
พ.ศ.2547
85 KB

หมวดตำแหน่งทางวิชาการ      
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
43 KB
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
37 KB
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และผู้บริหาร พ.ศ.2557
139 KB
สาขาวิชา พ.ศ.2557
63 KB
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
194 KB

หมวดบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต      
การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2557
184 KB

หมวดกองทุน      
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
35 KB
ว่าด้วยสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
27 KB
ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
97 KB
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
27 KB
สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
158 KB
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
25 KB
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
61 KB
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
87 KB
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
48 KB
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2556
1,180 KB
การจัดตั้งกองทุน พ.ศ.2551
60 KB

หมวดการเงินงบประมาณ การจัดการเงินรายได้      
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารโครงการเฉพาะกิจ พ.ศ. 2561
63 KB
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
35 KB
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
337 KB

หมวดอื่น ๆ

     
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยคำนิยาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
22 KB
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2559
39 KB
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยคำนิยาม พ.ศ.2556
74 KB