นายกสภามหาวิทยาลัย 
ระเบียบ
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด

หมวดการเงินงบประมาณ การจัดการเงินรายได้      
การใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการเช่ารถยนต์รับส่งผู้โดยสารในงานราชการ พ.ศ.2549
73 KB

หมวดการจัดการศึกษา      
การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ.2560
80 KB
การเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษ พ.ศ.2554
80 KB
การเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 71 KB
การรับ-จ่ายเงินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2552
123 KB
การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2550 1,532 KB
กองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ.2548
87 KB
การจ่ายเงินค่าการกีฬา พ.ศ.2548 84 KB
การจ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2548 120 KB
การจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ.2548 111 KB
การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ.2548
93 KB
การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคพิเศษ
พ.ศ.2548
95 KB
การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2548 77 KB


หมวดการจ่ายค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม      
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 33 KB
การจ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินรางวัลในการทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2557 57 KB
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2556 124 KB
การให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 107 KB
ค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2553 70 KB
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน พ.ศ.2552 41 KB
การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บางคล้า พ.ศ.2550
926 KB
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
จากเงินรายได้ พ.ศ.2549
540 KB


หมวดการบริหารงานบุคคล      

ทุนการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

27 KB
การไปศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 216 KB
ทุนการศึกษา พ.ศ.2557 459 KB
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยลาหยุดราชการ
เพื่อประโยชน์ ทางราชการ พ.ศ.2557
72 KB
การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
60 KB


หมวดการบริหารจัดการส่วนงานภายใน      
การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของส่วนราชการ พ.ศ.2553
330 KB
การพัสดุของส่วนงานภายใน พ.ศ.2553
225 KB


หมวดการวิจัย การให้บริการทางวิชาการ      
กองทุนราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 72 KB
การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2557 72 KB
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 29 KB
กองทุนราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
45 KB
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2552 104 KB
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2552 64 KB
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2552 153 KB
กองทุนราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ พ.ศ.2551 117 KB


หมวดบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต      
การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2554
68 KB
การรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552
82 KB

หมวดอื่น ๆ      
ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอื่น
หรือคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
94 KB
การจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2551
463 KB
การใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ พ.ศ.2551
120 KB

ระเบียบที่ถูกยกเลิกแล้ว      
อัตราค่าจ้าง และการเลื่อนค่าจ้าง และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2556
102 KB
อัตราค่าจ้าง และการเลื่อนค่าจ้าง และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2555
77 KB
การสรรหา การกำหนดอัตราค่าจ้าง และการเลื่อนค่าจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานด้านใดเป็นพิเศษ พ.ศ.2554
145 KB
การจ่ายค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ พ.ศ.2553
161 KB
การจ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินรางวัลในการทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2553
117 KB
อัตราค่าจ้าง และการเลื่อนค่าจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552
146 KB
การจัดสวัสดิการ พ.ศ.2552
451 KB
การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2552
114 KB
การจ้าง การทดลองปฏิบัติงาน และการต่อสัญญาจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2551
4,363 KB
ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2551
300 KB
การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ.2551
165 KB
การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์ในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2548
83 KB
การบริหารและจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
158 KB
การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
3,760 KB