นายกสภามหาวิทยาลัย
 
รายงานการประชุม
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
ปี พ.ศ. 2561      
ครั้งที่ 1/2561
1,297 KB
ครั้งที่ 2/2561
730 KB
ครั้งที่ 3/2561
2,358 KB
ครั้งที่ 4/2561
1,642 KB
ครั้งที่ 5/2561
1,162 KB
ครั้งที่ 6/2561
1,702 KB
ครั้งที่ 7/2561
1,235 KB

 
รายงานการประชุม
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
ปี พ.ศ. 2560      
ครั้งที่ 1/2560
588 KB
ครั้งที่ 2/2560
1,045 KB
ครั้งที่ 3/2560
476 KB
ครั้งที่ 4/2560
723 KB
ครั้งที่ 5/2560
596 KB
ครั้งที่ 6/2560
596 KB
ครั้งที่ 7/2560
1,479 KB
ครั้งที่ 8/2560
885 KB
ครั้งที่ 9/2560 16 กันยายน 2560
885 KB
ครั้งที่ 9/2560 17 กันยายน 2560
885 KB
ครั้งที่ 10/2560
885 KB
ครั้งที่ 11/2560
885 KB
ครั้งที่ 12/2560
885 KB
         

 
รายงานการประชุม
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
ปี พ.ศ. 2559      
ครั้งที่ 1/2559
2,028 KB
ครั้งที่ 2/2559
1,140 KB
ครั้งที่ 3/2559
2,322 KB
ครั้งที่ 4/2559
1,710 KB
ครั้งที่ 5/2559
766 KB
ครั้งที่ 7/2559
851 KB
ครั้งที่ 8/2559
114 KB
ครั้งที่ 9/2559
240 KB
ครั้งที่ 11/2559
964 KB
ครั้งที่ 12/2559
1,234 KB
ครั้งที่ 14/2559
530 KB
ครั้งที่ 15/2559
729 KB
ครั้งที่ 16/2559
807 KB
ครั้งที่ 17/2559
763 KB

 
รายงานการประชุม
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
ปี พ.ศ. 2558      
ครั้งที่ 1/2558
579 KB
ครั้งที่ 2/2558
608 KB
ครั้งที่ 3/2558
952 KB
ครั้งที่ 4/2558
1,120 KB
ครั้งที่ 5/2558
3,360 KB
ครั้งที่ 6/2558
944 KB
ครั้งที่ 7/2558
506 KB
ครั้งที่ 8/2558
7,651 KB
ครั้งที่ 9/2558
4,333 KB
ครั้งที่ 10/2558
6,993 KB
ครั้งที่ 11/2558
14,666 KB
ครั้งที่ 12/2558
1,341 KB
ครั้งที่ 13/2558
2,121 KB
ครั้งที่ 14/2558
660 KB

ปี พ.ศ. 2557      
ครั้งที่ 1/2557
482 KB
ครั้งที่ 2/2557 657 KB
ครั้งที่ 3/2557 495 KB
ครั้งที่ 4/2557 873 KB
ครั้งที่ 5/2557 444 KB
ครั้งที่ 6/2557 511 KB
ครั้งที่ 7/2557 693 KB
ครั้งที่ 8/2557 1,211 KB
ครั้งที่ 9/2557 578 KB
ครั้งที่ 10/2557 876 KB
ครั้งที่ 11/2557 543 KB

ปี พ.ศ. 2556      
ครั้งที่ 1/2556
292 KB
ครั้งที่ 2/2556 389 KB
ครั้งที่ 3/2556 472 KB
ครั้งที่ 4/2556 494 KB
ครั้งที่ 5/2556 230 KB
ครั้งที่ 6/2556 238 KB
ครั้งที่ 7/2556 414 KB
ครั้งที่ 8/2556 205 KB
ครั้งที่ 9/2556 475 KB
ครั้งที่ 10/2556 558 KB
ครั้งที่ 11/2556 395 KB
ครั้งที่ 12/2556 451 KB
ครั้งที่ 13/2556 688 KB
ครั้งที่ 14/2556 503 KB