ลำดับ
ที่
ชื่อ-สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์

๔๑

ท่านเจ้าคุณพระชลญาณมุนี

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

๔/๒๕๕๕
วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๕

วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ)
อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

๔๒

นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๔/๒๕๕๕
วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๕

 

๔๓

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ

๕/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๔๔

นายกิตติ  ดำเนินชาญวนิชย์ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

๕/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

๔๕

นายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๕/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

๔๖

นางสาวอรพินท์  เสริมประภาศิลป์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

๕/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

๔๗

นางสมจิตร์  พันธุ์สุวรรณ 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๕/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

๔๘

นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๕/๒๕๕๗
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

๔๙

นายสุทธิชัย สังขมณี      

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

๕/๒๕๕๗
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

๕๐

นายวิริยะ ฉันทวโรดม

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา

๕/๒๕๕๗
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

๕๑

พระครูสิทธิธรรมธารี
ฉายา ธมฺมธโร

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๕/๒๕๕๗
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

๕๒

พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ
(ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

๕๓

นายบุญทอง เตียรประเสริฐ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

๕๔

นายมานะ พจชมานะวงศ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘