ลำดับ
ที่
ชื่อ-สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์

๒๑

นายสมคิด เจริญกิจ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาเกษตรศาสตร์

๒/๒๕๕๑ 
วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๑

๒๐/๑  ซอยวิจิตร ๓  หมู่  ๑๒ 
ต.วังหว้า  อ.แกลง  จ.ระยอง 
๐๓๘-๖๗๒๐๐๕

๒๒

นายณรงค์ อินแบน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการพัฒนาชุมชน

๒/๒๕๕๑ 
วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๑

๓๕ หมู่ ๒๒ ต.ศาลาแดง 
อ.บางน้ำเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา

๒๓

พระอธิการเย็นจุง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการ พัฒนาชุมชน 

๒/๒๕๕๑ 
วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๑

วัดจีนประชาสโมสร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔

พระครูสุนทรกิจประยุต

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

๑/๒๕๕๒ 
วันที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๕๒

วัดโสธรวรารามวรวิหาร  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา

๒๕

พระพรหมเวที  (สนิท  ชวนปญฺโญ)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา

๑/๒๕๕๒ 
วันที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๕๒

วัดไตรมิตรวิทยาราม  แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธ์วงศ์  กรุงเทพฯ

๒๖

นางปราณี แสงจันทร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการพัฒนาชุมชน

๑/๒๕๕๒ 
วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๒

๒๕/๙ หมู่ ๑๘ บ้านไผ่แดง ถ.สุวินทวงศ์
ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐,
๐๘๑-๗๕๑๑๒๔๘

๒๗

นายก้าน เสวกผล

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 สาขาวิชาศิลปกรรม

๑/๒๕๕๒ 
วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๒

๘๐  หมู่ ๑๒  ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐
๐-๓๘๕๒-๔๑๘๙ , ๐๘๑-๖๔๔๑๙๖๕

๒๘

นายไพศาล วนิชจักร์วงศ์

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

๑/๒๕๕๓
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓

 

๒๙

นายนาวิน แสงรบ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาศิลปกรรม

๑/๒๕๕๓
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓

๘๘๘/๔๑ ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๓๐

นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

๑/๒๕๕๓
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓

บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด

๓๑

นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

๑/๒๕๕๓
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓

ร้านกิจไพศาลค้าไม้

๓๒

นายพิทักษ์ ปิยะพงษ์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาศิลปกรรม

๑/๒๕๕๓
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓

๑๑๘ หมู่ ๗ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ๑๔๑๓๐

๓๓

พระครูธรรมประยุต 
(อุเทน ยุตฺตโยโค)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

๑/๒๕๕๓
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓

วัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

๓๔

นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑/๒๕๕๓
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓

 

๓๕

พระเทพเจติยาจารย์
(วิริยังค์  สิรินฺธโร)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

๑๐/๒๕๕๓
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

 

๓๖

พระราชมงคลรังษี  (วิ.)
(ประยงค์ ปิยวณฺโณ)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

๑๐/๒๕๕๓
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

 

๓๗

Professor Dr.Gerald W.Fry

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑๐/๒๕๕๓
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

 

๓๘

นางสอิ้ง  กานยะคามิน

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

๑๐/๒๕๕๓
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

 

๓๙

นายนิพนธ  ตั้งแสงประทีป

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

๑๐/๒๕๕๓
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๓๙/๖๐๒ คอนโดบ้านสวนแจ้งวัฒนะ    แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๔๐

Associate Professor
Dr.Fred Finley

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔/๒๕๕๕
วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๕