นายกสภามหาวิทยาลัยลำดับ
ที่
ชื่อ-สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์

คุณวรพรรณี น้อยใจบุญ

   

๑๕/๒ หมู่ ๓ ต.โสธร
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
๐๓๘-๕๑๒๕๓๔, ๐๓๘-๕๑๓๗๗๗

นายอนันต์ ฉายแสง

   

๔๔๑/๑๒ ซ.วรวุฒิ ถ.ศุภกิจ อ.เมืองจ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐

นายนาม ตันฑิกุล (ถึงแก่กรรม)

     

พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า โสมสวลี ระวรราชาทินัดดามาตุ

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์

๑/๒๕๔๒ 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๒

 

นายวิชาญ มีนชัยนันท์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๐/๒๕๔๒
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒

 

นายวิสูตร ศรีสุนทร

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สายเทคนิคการศึกษา

๑๐/๒๕๔๒
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒

 

Professor  Dr.Allan  Luke

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สายเทคนิคการศึกษา

๑๐/๒๕๔๒
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒

 

Professor  John  Cunningham  Wood

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สายบริหารธุรกิจและการจัดการ

๑๐/๒๕๔๒
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒

 

นายประจักษ์ เอี่ยมศิริ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สายเกษตรศาสตร์

๑/๒๕๔๕ 
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๕

๑๐๑/๑๒  หมู่  ๖ ต.หัวไทร 
อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา

๑๐

นายอมร (สหธร) พึ่งชาญชัยกุล

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑/๒๕๔๕ 
วันที่  ๒๐  มกราคม ๒๕๔๕

๕/๑๒  หมู่  ๗ 
ถนนบางนา-ตราด 
หมู่บ้านคลองน้ำเค็ม  ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐

๑๑

พระราชปริยัติกวี

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑/๒๕๔๗ 
วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๔๗

วัดปิตุลาธิราษฎร์รังสฤษฎิ์  (วัดเมือง)

๑๒

นายจาตุรนต์ ฉายแสง

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑/๒๕๔๗ 
วันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗

๔๔๑/๑๒ ซ.วรวุฒิ ถ.ศุภกิจ
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

๑๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทูลเกล้าฯ วายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ)
เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี และเฉลิมฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

๑/๒๕๕๐ 
วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐

 

๑๔

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน

๑/๒๕๕๐ 
วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐

 

๑๕

นายโอกาส เตพละกุล

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

๑/๒๕๕๐ 
วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐

๑๐๖  ถ.ศุขประยูร  ต.หน้าเมือง
  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

๑๖

นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาหลักสูตรและการสอน

๑/๒๕๕๐ 
วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐

๓๑ หมู่ ๕ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๑๙๐

๑๗

นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล

ริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเกษตรศาสตร์

๑/๒๕๕๐ 
วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐

๕๖ หมู่ ๓ ต.สาวชะโงก  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

๑๘

นายวิเชียร มงคล

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการพัฒนาชุมชน

๑/๒๕๕๐ 
วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐

๙๑/๑ หมู่ ๓ ต.คลองเขื่อน  กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

๑๙

นายสมาน คลังจัตุรัส

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปกรรม

๑/๒๕๕๐ 
วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐

 

๒๐

นางนภาพร พึ่งชาญชัยกุล

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาบริหารธุรกิจ

๒/๒๕๕๑ 
วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๑

๕/๑๒ ถนนบางนา-ตราด หมู่บ้านคลอง น้ำเค็ม 
ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 
๐๓๘-๕๓๘๑๕๕,๐๓๘-๕๓๘๑๗๗, 
๐๓๘-๕๓๘๑๘๘