นายกสภามหาวิทยาลัย      
     
นายมีชัย  ฤชุพันธุ์
     
             
      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      
     
ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด โรจนสุนทร
     
     
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
             
 
นายจิระ พรรณราย
 
นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์
 
ดร.มนตรี นุ่มนาม
 
             
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

 
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
 
             
 


นายสมชาย เสียงหลาย

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
 
นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส
 
 
         
 
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
 
     
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง  
             
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค์
รักษาราชการแทนอธิการบดี
 


ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 
             
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง  
 


อาจารย์นพพร ขุนค้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 
             
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  
             
 
อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
รองอธิการบดีบริหาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย  ปาอ้าย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
อาจารย์ไพรสิทธิ์  ศรีสุทธิเกิดพร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
             
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์  
             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
 


อาจารย์กันตพัฒน์ ชนะบุญ

 
 
อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง
 
อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง
 
             
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
     


อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย

     
     
  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 
 


ดร.นฤชล  เรือนงาม
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 
นางสาวประนอม  เงินบุคคล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน