นายกสภามหาวิทยาลัย


 
พระราชบัญญัติ
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.พ.อ. การบริหารงานบุคคล      
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งฯ พ.ศ.2551
50 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
53 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
70 KB
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการฯ
พ.ศ.2550
79 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550
114 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิฯ พ.ศ.2550
50 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการฯ
พ.ศ.2550
62 KB

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.1
305 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.2 370 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.3 47 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.4 54 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.5 45 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.6 68 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.7 63 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.8 41 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.9 233 KB
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.10 88 KB

ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร      
ปก.กกอ. มาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ.2554 53 KB
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ พ.ศ.2552 58 KB
ปก.กกอ. มาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ.2552
703 KB
ประกาศ ก.ศธ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ป.ตรี พ.ศ.2548 84 KB
ประกาศกระทรวง บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 110 KB
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 100 KB