นายกสภามหาวิทยาลัย


 
ประกาศ
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกาศแก้ไขคำผิด      
แก้ไขคำผิดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยศูนย์บริหารทรัพย์สิน
พ.ศ. 2558
36 KB
แก้ไขคำผิดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
33 KB

ประกาศจัดตั้งส่วนงานภายใน
การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
56 KB
การจัดตั้งศูนย์บริหารทรัพย์สิน 37 KB
การจัดตั้งสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค 40 KB

ประกาศแต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์      
แต่งตั้งคณบดี
41 KB
แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 KB
แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 28 KB
แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 15 KB
แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ 41 KB
แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 32 KB
แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 33 KB

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ      
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย
46 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับ โรงเรียนสาธิต 37 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันคุณภาพครู 36 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 35 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ (ฉบับที่ 1) 50 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ (ฉบับที่ 2) 33 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ (ฉบับที่ 3) 28 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 56 KB
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 27 KB
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 29 KB
แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 43 KB

ประกาศแต่งตั้งรองอธิการบดี
แต่งตั้งรองอธิการบดี (ฉบับที่ 1)
43 KB
แต่งตั้งรองอธิการบดี (ฉบับที่ 2) 25 KB
แต่งตั้งรองอธิการบดี (ฉบับที่ 3) 22 KB

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 130 KB