วันที่ 19 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์