รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบเกียรติแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน       3 ราย ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุข ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ ดร.นคินทร์ สุรพานิช ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561