การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์