นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์

นายมนตรี นุ่มนาม

นายมานัส ทารัตน์ใจ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

นายสมชัย ว่องอรุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี

นางสีลาภรณ์ บัวสาย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

บุญมี ศรีสุข
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์นพพร ขุนค้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ

อาจารย์วิทยา  เต่าสา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร.นฤชล  เรือนงาม
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางสาวประนอม  เงินบุคคล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน