นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

บุญมี ศรีสุข
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์นพพร ขุนค้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์วาทิตา เอื้อเจริญ

อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร.นฤชล  เรือนงาม
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางสาวประนอม  เงินบุคคล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน