1. การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2556

2. การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

3. การจ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินรางวัลในการทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557

4. การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า พ.ศ. 2550

5. การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

6. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2552

7. ค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2562

8. การให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

9. การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จากเงินรายได้ พ.ศ. 2562

10. ค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2563