1. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

   – กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560

2. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

3. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

    – วินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2560

4. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

5. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

6. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

7. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

8. การจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2558

9. การจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

10. การจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

11. กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560

12. การรับเข้า การยกเลิก และการควบคุม สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2557

13. หลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้สอน พ.ศ. 2557

14. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ พ.ศ. 2563