1. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

2. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

3. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

4. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

5. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

6. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

7.การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8)

8.การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 9)

9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2554

10. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

11. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

12. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

13. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

14. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

15. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557

16. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2561

17. การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2554

18. การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

19. การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

20. การกำหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร พ.ศ. 2561

21. การจ่ายเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

22. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2560

23. หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2556

24. หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

25. จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

26. การจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2558

27. การจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2559

28. การลาออกจากราชการ พ.ศ. 2560

29. เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558