1. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

2. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557

3. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

4. คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2556

5. คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

6. คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

7. คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

8. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552

9. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

10. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

11. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

12. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552

13. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

14. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

15. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2556

16. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

17. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547

18. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

19. สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553

20. สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

21. สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

22. สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

23. สภาวิชาการ พ.ศ. 2557

24. สภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

25. สภาวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

26. คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2551

27. กรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

28. กรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

29.คณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

30. คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551

31. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ พ.ศ. 2557

32. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

33. การกำหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2556

34. การกำหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

35. การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

36. การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563